Trường Mẫu giáo Mỹ Thắng tổ chức Hội nghị công chức đầu năm thành công tốt đẹp, với sự tham gia dầy đủ của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, đại diện phụ huynh của 10 lớp. Hội nghị bầu ra đoàn chủ tịch, thư ký đoàn. Với 1 buổi làm việc nghiêm túc, hội nghị tổ chức thành công tốt đẹp