Lễ phát động tháng công nhân năm 2018. Biểu dương công nhân, viên chức, lao động  tiêu biểu và hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2